svHaagschebluf

svHaagschebluf

Bestuursregelement

Gepubliceerd in Menu Opties juli 16 2015

BESTUURSREGLEMENT

SUPPORTERSVERENIGING

HAAGSCHE BLUF


 

Inhoud

Artikel 1: ALGEMEEN. 3

Artikel 2: SAMENSTELLING. 3

Artikel 3: BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN. 4

Artikel 4: TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING. 7

 

 

 

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge destatuten van de vereniging.

 

Artikel 2. Samenstelling

 

 1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met eenvooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en devereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellenvan de profielschets houdt het bestuur rekening met de aard van destichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de ledenvan het bestuur. Op basis van dat profiel stelt het bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en gaat periodiek,doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nogvoldoen en stelt deze zo nodig bij.
 1. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar envan deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
 1. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van hetbestuur, passend bij de doelstellingen van de vereniging.
 1. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidigerooster is opgenomen in bijlage 1.
 1. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over dewenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar hetfunctioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
 1. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is,zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
 1. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaireaanspreekpunt voor de leden van het bestuur.

 

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan hem worden opgedragen.
 1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester.
 1. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijke als afzonderlijke, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 1. Bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

 1. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 2. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 3. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 1. de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstelling: SAMEN 1 ADO DEN HAAG
 1. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 1. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 1. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie d.m.v. een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 1. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 1. het jaarverslag en de jaarrekening;
 1. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 1. wijziging van de statuten;


Artikel 4. Taken

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
 1. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vereniging en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de vereniging betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
 1. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. De bestuursleden die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

 

Artikel 5. Vergadering en werkwijze

 1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
 1. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dat wel deed bijeenroepen.
 1. Indien wordt gehandeld in strijd met enig bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
 1. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.


 1. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 1. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemming over personen schriftelijk geschieden.
 1. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
 1. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mist alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

 

Takenpakket bestuurders

Voorzitter

Tot het takenpakket van de voorzitter behoort onder andere;

 1. Leiden van de bestuur,- en ledenvergadering en regelen van de daar te verrichten werkzaamheden.
 1. Sluiten van debatten, evenwel met de verplichting ze te heropenen, indien de meerderheid van de aanwezige bestuursleden/stemgerechtigde leden dit wenst.
 1. Optreden als officieel vertegenwoordiger namens de vereniging bij externe gesprekspartners.
 1. Bijwonen van commissievergaderingen.
 1. Uitoefenen van controle op de overige bestuursleden.
 1. Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en andere stukken waarop zijn handtekening vereist is of hij dit nodig acht.

 

Secretaris

Tot het takenpakket van de secretaris behoort onder andere;

 1. Zorgen voor agendering, versturen van uitnodigingen en maken van notulen van alle vergaderingen
 1. Voeren van de correspondentie van de vereniging, zoveel mogelijk met en namens het bestuur
 1. Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en van andere stukken welke de vereniging uitgaan en waarop de handtekening vereist is
 1. Houden kopieën van alle in,- en uitgaande stukken
 1. Bijhouden van de ledenlijsten
 1. Uitbrengen van een secretarieel jaarverslag op de algemene ledenvergadering
 1. Beheren en verantwoorden van het verenigingsarchief
 1. Onmiddellijk doorgeven van de kennisgevingen welke voor het bestuur of commissie(s) zijn
 1. Publicatie van bestuursbesluiten


3. Penningmeester

Tot het takenpakket van de penningmeester behoort onder andere;

 1. Adequate registratie en beheer van alle financiële feiten en periodieke evaluatie van de financiële taakstellingen en begrotingen
 1. Beheer van de verenigingsgelden en zorg dragen voor de inning van aan de vereniging toekomende baten
 1. Uitbrengen van een financieel verslag voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en in overleg met het bestuur samenstellen en tevens op deze vergadering indienen van een begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende boekjaar
 1. Aan bestuursleden en leden van de kascontrole commissie verstrekken van alle gewenste inlichtingen omtrent het beheer en hen inzage geven in de boeken indien dit wordt verlangd

 

Vicevoorzitter

 De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

 

Overige bestuursleden

 

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en nemen indien nodig hun werkzaamheden over.

 

Vastgesteld door het bestuur op:  16-7-2015


Het leven van een profvoetballer is vooral één jaar voor en rond het verstrijken van zijn contract onzeker. Dat ondervindt Leidschenvener Matthew Steenvoorden (22) momenteel. Op 30 juni liep zijn contract bij Feyenoord af. In een eerder stadium had de eredivisionist uit Rotterdam-Zuid al laten weten het contract niet te zullen verlengen. Lang bleef het stil rond de geboren Leidschendammer, totdat hij vorige week ineens opdook bij ADO Den Haag.

De zoon van de voormalige centrale verdediger van Devjo Philip en het neefje van de oud-voetballers Frank (SEV), Alex (Devjo) en René (RKAVV) Steenvoorden voetbalde met zijn tweelingbroer Joshua in de F-jeugd van Devjo en Forum Sport (fusieclub Devjo-SV Voorburg), voordat zij samen de volledige jeugdopleiding bij het Feyenoord doorliepen. Matthew mocht blijven; Joshua vertrok eerst naar Voorschoten’97 (za.) en is nu opnieuw bij Forum Sport. De eenmalig jeugdinternational tekende 3,5 jaar geleden in de winterstop een contract bij Feyenoord en ging toen direct mee op trainingskamp met het keurkorps van toenmalig trainer Ronald Koeman.

steenvoorden_sabaMatthew Steenvoorden (Links)

Twee uitleenperiodes bij SBV Excelsior en FC Dordrecht in de eerste divisie verder begon Steenvoorden vol goede moed aan het afgelopen seizoen. Onder Fred Rutten kreeg de verdedigende middenvelder/centrale verdediger veel speelminuten in de voorbereiding. De eerste oefenwedstrijd tegen SV Honselersdijk speelde hij als centrale verdediger een hele wedstrijd. Wat opviel was zijn degelijkheid. Ondanks het klassenverschil tussen beide clubs leek het alsof Steenvoorden al jaren op die positie in Feyenoord 1 speelde. Hij leed niet of nauwelijks balverlies, was balvast en goed in de combinatie, toonde tactisch inzicht en liet menigmaal een goede lange pass van zijn voeten afkomen. Na afloop toonde hij zich strijdbaar. “Ik wil slagen bij Feyenoord.”

Toch liet zijn officiële debuut op zich wachten. Zaterdag 18 oktober viel Steenvoorden thuis in De Kuip in tegen Heracles (2-1). Vijf dagen na zijn eredivisiedebuut maakte Steenvoorden óók zijn Europese debuut in het Kroatische Rijeka. In de Europa League speelde Steenvoorden als centrale verdediger de hele wedstrijd tegen HNK Rijeka, dat met 3-1 won. Zijn directe tegenstander was de international van Kroatië Andrej Kramaric, die helaas drie keer scoorde. Na de winterstop verkoos Steenvoorden speelminuten bij FC Dordrecht boven bank- of op de tribune zitten bij Feyenoord. Met FC Dordrecht degradeerde hij naar de Jupiler League.

In die eerste divisie speelde Steenvoorden in zijn profvoetballoopbaan tot nu toe 42 wedstrijden (3542 speelminuten). Hij scoorde één keer en heeft 5 assists op zijn naam staan. Steenvoorden speelde 14 wedstrijden (1189 minuten) in de eredivisie. Naast zijn enige Europese bekerwedstrijd voetbalde hij ook één KNVB-bekerwedstrijd met SBV Excelsior. Met FC Dordrecht speelde hij 4 volledige en succesvolle wedstrijden voor promotie naar de eredivisie, nadat hij lange tijd afwezig was geweest wegens het revalideren van een herniaoperatie.

fraserHenk Fraser

Nog voor het aflopen van zijn contract bij Feyenoord was er voor Steenvoorden al belangstelling van andere clubs. NEC uit Nijmegen informeerde naar de mogelijkheden. Ook ADO Den Haag was toen al in de markt. Na afloop van de competitie gaf ADO Den Haag trainer Henk Fräser op dinsdagavond 12 mei een gasttraining bij Forum Sport. Binnen gehoorafstand van iedereen op het veld riep Fräser op enig moment naar Forum Sport’s ‘valse’ spits Joshua Steenvoorden, dat zijn broer Matthew nog maar even moest wachten met het tekenen van een contract bij een andere club. Lange tijd bleef het, in ieder geval voor de buitenwereld, echter stil. In afwachting van wat komen ging trainde Steenvoorden voor zichzelf door. Vorige week dook hij plotseling op bij ADO Den Haag. Tegen topklasser Scheveningen en Football League One (3e profniveau Engeland) club Burton Albion, getraind door oud-Oranje spits Jimmy Floyd Hasselbaink, speelde Steenvoorden één helft. Deze week is hij met ADO Den Haag op trainingskamp in het Brabantse Leende om een contract af te dwingen


Spitsloos ADO moet geduld hebben bij vastleggen van gedroomde aanwinst
 

Mike Havenaar is nog altijd dé beoogde nieuwe spits van ADO Den Haag. Dat bevestigt algemeen directeur Jan-Wilem Wigt zaterdag tegenover Omroep West. 

De transfer van de oud-speler van Vitesse, 'prioriteit één' volgens de bestuurder, laat echter op zich wachten. Trainer Henk Fräser hoopte Havenaar mee te kunnen nemen op trainingskamp. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren, weet Wigt.

De boomlange Havenaar heeft bij zijn huidige club HJK Helsinki een contract tot eind augustus. Van een directe, transfervrije overstap is dus geen sprake. ADO kampt momenteel met een tekort aan doelpuntenmakers. Michiel Kramer en Mike van Duinen werden vorige week verkocht. In de oefenwedstrijd die de Hagenaars zaterdag tegen Burton Albion (0-1 verlies) speelden, werden vleugelaanvallers Ludcinio Marengo en Edouard Duplan als spits ingezet.

Onder meer Samuel Armenteros (Anderlecht) zou in de hofstad eveneens in beeld zijn als mogelijke versterking. Kenji Gorré, een vleugelspits, wordt door ADO voor één seizoen gehuurd van Swansea City.


'Kramer maakt alsnog lucratieve transfer, spits niet meer mee op trainingskamp'
 

ADO Den Haag verwacht dat de transfer van Michiel Kramer naar Baniyas op korte termijn wordt afgerond. De spits gaat niet met de Haagse club mee op trainingskamp naar Leende. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De club uit Abu Dhabi bereikte zaterdag een akkoord met de eredivisionist over de betaalconstructie. Een dag eerder stond de transfer ineens op losse schroeven omdat Baniyas niet met de transfersom van ongeveer anderhalf miljoen euro over de brug was gekomen. Die onzekerheid zorgde voor grote onrust in Den Haag.

Kramer vloog eerder deze maand naar de Verenigde Arabische Emiraten om een lucratief contract te tekenen bij zijn aankomende club. De lange aanvaller van 26 jaar onderging ook al een medische keuring. Het feit dat Kramer nu definitief niet mee lijkt te gaan op het trainingskamp met ADO, betekent dat hij in de loop van deze week waarschijnlijk alsnog naar de Verenigde Arabische Emiraten verkast.


Bestuur en Medewerkers

Gepubliceerd in Menu Opties juli 15 2015

Voorzitter:

Jacco van Leeuwen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Ruud  Albrecht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:

Hans van der Pol
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursleden:

Geer Dekker Kleijn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diego de Jong
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adviseur:

Richard de Vries
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactieleden - E-zine Adoratie

Bianca van Duijn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ruben Bout
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:

Patrick Stoppels
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Statuten

Gepubliceerd in Menu Opties juni 11 2015


Nieuwe aankopen deze zomer.

Gepubliceerd in Laatste Nieuws juni 11 2015

ADO Den Haag is van plan een flinke slag te slaan op de transfermarkt. Algemeen directeur Jan Willem Wigt wil de club naar een hoger plan brengen. Hui Wang heeft voor ADO deze zomer een budget gesteld waarmee de club zich kan versterken.

"Dat is een toezegging, maar ik ga niet vertellen over wat voor bedragen het gaat", vertelt Wigt tegenover Omroep West. "Het geld hoeft niet zozeer uit de verkoop van spelers te komen. Het kan ook zo zijn dat wij van de aandeelhouder een extra budget krijgen."

De ambities zijn groot en ADO hoopt zich volgend seizoen te mengen bij de subtop. "Ik denk dat wij met de club die kant op moeten dat wij met Heerenveen en Groningen kunnen wedijveren", aldus de algemeen directeur.

Europees voetbal

"We hebben een ambitie uitgesproken en we willen ons plaatsen voor Europees voetbal. Dat hoeft niet door vierde te worden. Dat zou een grote stap zijn, maar via play-offs of door het winnen van de KNVB-beker is dat zeker mogelijk."


Chris Woerts gold na het vertrek van Maarten Fontein bij ADO Den Haag als topkandidaat voor de functie van algemeen directeur. Er vond ook een gesprek plaats tussen Woerts en Hui Wang, maar Woerts haakte uiteindelijk af voor de functie.

"Het is jammer, maar ADO en ik zijn er niet uitgekomen", vertelt Woerts in gesprek met Omroep West. De voormalig commercieel directeur van Feyenoord maakte met zijn plannen indruk op Wang, maar het vervolggesprek was snel afgelopen. “Dat gesprek leverde niet op waar ik op gehoopt had. Ik heb al na tien minuten iedereen vriendelijk gegroet en ben weggegaan. Ik wens oprecht iedereen bij ADO een mooi seizoen en veel succes.”

Jan Willem Wigt, die bij het vervolggesprek aanwezig was, werd vervolgens benoemd tot algemeen directeur. Hij was al interim-directeur bij ADO na het opstappen van Fontein in maart van dit jaar. Wigt bekleedde al diverse functies bij de club en was onder meer voorzitter van de HFC ADO Den Haag. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Rood Groen Geel waar het ADO Den Haag Museum onder valt


Martin Hansen is klaar met zijn vakantie. De Deense keeper laat op Twitter weten al in voorbereiding te zijn op het nieuwe seizoen. ‘De vakantie is voorbij, het nieuwe seizoen is gestart’, aldus de publiekslieveling.
Hansen start eerder dan gepland, want zijn collega’s melden zich pas op maandag 22 juni op de club. De eerste oefenwedstrijd staat op zaterdag 4 juli gepland. Dan is Laakkwartier de tegenstander. De ploeg van Henk Fraser gaat op 13 juli op trainingskamp naar Leende.

 


Zaterdag 27-6-2015 staat weer in het teken van het Internationale FC Den Haag supporterstoernooi.. Ook deze keer zullen er diverse teams van: Juventus, Sparta, Legia Warschau, Club Brugge en natuurlijk diverse Haagse teams deelnemen..

Het toernooi begint om 11:00 uur en is op het terrein van voetbalvereniging Haaglandia aan de Schaapweg 2 te Rijswijk.

Kom gezellig langs met familie en vrienden voor een leuke Voetbal middag..
Een hapje en drankje..
Muziek..
En niet te vergeten een LOTERIJ met leuke prijzen..
Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht en zullen er voor hun luchtkussens aanwezig zijn.

Ook zullen er diverse supporters groepen met kraampjes staan voor de verkoop van merchandising..

TOT ZATERDAG 27 JUNI…

FCDH Middennoord
Supportersvereniging Haagsche Bluf
Fansupport Den Haag

FCDH


Pagina 36 van 37