Nieuw Website

zondag, 26 juli 2015 15:21

Bestuursregelement


Huishuidelijk Regelement


Bestuursregelement

BESTUURSREGLEMENT

SUPPORTERSVERENIGING

HAAGSCHE BLUF


 

Inhoud

Artikel 1: ALGEMEEN. 3

Artikel 2: SAMENSTELLING. 3

Artikel 3: BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN. 4

Artikel 4: TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING. 7

 

 

 

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge destatuten van de vereniging.

 

Artikel 2. Samenstelling

 

 1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met eenvooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en devereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellenvan de profielschets houdt het bestuur rekening met de aard van destichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de ledenvan het bestuur. Op basis van dat profiel stelt het bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en gaat periodiek,doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nogvoldoen en stelt deze zo nodig bij.
 1. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar envan deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
 1. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van hetbestuur, passend bij de doelstellingen van de vereniging.
 1. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidigerooster is opgenomen in bijlage 1.
 1. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over dewenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar hetfunctioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
 1. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is,zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
 1. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaireaanspreekpunt voor de leden van het bestuur.

 

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan hem worden opgedragen.
 1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester.
 1. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijke als afzonderlijke, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 1. Bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

 1. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 2. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 3. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 1. de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstelling: SAMEN 1 ADO DEN HAAG
 1. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 1. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 1. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie d.m.v. een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 1. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 1. het jaarverslag en de jaarrekening;
 1. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 1. wijziging van de statuten;


Artikel 4. Taken

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
 1. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vereniging en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de vereniging betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
 1. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. De bestuursleden die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

 

Artikel 5. Vergadering en werkwijze

 1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
 1. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dat wel deed bijeenroepen.
 1. Indien wordt gehandeld in strijd met enig bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
 1. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.


 1. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 1. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemming over personen schriftelijk geschieden.
 1. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
 1. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mist alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

 

Takenpakket bestuurders

Voorzitter

Tot het takenpakket van de voorzitter behoort onder andere;

 1. Leiden van de bestuur,- en ledenvergadering en regelen van de daar te verrichten werkzaamheden.
 1. Sluiten van debatten, evenwel met de verplichting ze te heropenen, indien de meerderheid van de aanwezige bestuursleden/stemgerechtigde leden dit wenst.
 1. Optreden als officieel vertegenwoordiger namens de vereniging bij externe gesprekspartners.
 1. Bijwonen van commissievergaderingen.
 1. Uitoefenen van controle op de overige bestuursleden.
 1. Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en andere stukken waarop zijn handtekening vereist is of hij dit nodig acht.

 

Secretaris

Tot het takenpakket van de secretaris behoort onder andere;

 1. Zorgen voor agendering, versturen van uitnodigingen en maken van notulen van alle vergaderingen
 1. Voeren van de correspondentie van de vereniging, zoveel mogelijk met en namens het bestuur
 1. Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en van andere stukken welke de vereniging uitgaan en waarop de handtekening vereist is
 1. Houden kopieën van alle in,- en uitgaande stukken
 1. Bijhouden van de ledenlijsten
 1. Uitbrengen van een secretarieel jaarverslag op de algemene ledenvergadering
 1. Beheren en verantwoorden van het verenigingsarchief
 1. Onmiddellijk doorgeven van de kennisgevingen welke voor het bestuur of commissie(s) zijn
 1. Publicatie van bestuursbesluiten


3. Penningmeester

Tot het takenpakket van de penningmeester behoort onder andere;

 1. Adequate registratie en beheer van alle financiële feiten en periodieke evaluatie van de financiële taakstellingen en begrotingen
 1. Beheer van de verenigingsgelden en zorg dragen voor de inning van aan de vereniging toekomende baten
 1. Uitbrengen van een financieel verslag voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en in overleg met het bestuur samenstellen en tevens op deze vergadering indienen van een begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende boekjaar
 1. Aan bestuursleden en leden van de kascontrole commissie verstrekken van alle gewenste inlichtingen omtrent het beheer en hen inzage geven in de boeken indien dit wordt verlangd

 

Vicevoorzitter

 De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

 

Overige bestuursleden

 

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en nemen indien nodig hun werkzaamheden over.

 

Vastgesteld door het bestuur op:  16-7-2015


Pagina 14 van 15
??????? Joomla 2015